Obchodné podmienky

obchodné spoločnosti

VinoDoc s.r.o.

so sídlom Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4

identifikačné číslo: 019 91 426

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 214164

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vinodoc.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti VinoDoc s.r.o., so sídlom Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4, identifikačné číslo: 019 91 426, zapísanej v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 214164 (ďalej len „predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou staršou ako 18 rokov ( ďalej len „kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vinodoc.sk (ďalej len „webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu").

1.2  Obchodné podmienky sa vzťahujú i na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3  Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve (čl. 3 obchodných podmienok). Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4  Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5  Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. Používateľský účet

2.1  Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3  Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5  Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie ako šesť (6) mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6  Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1  Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2  Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3  Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4  Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1  objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2  spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3  informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka").

3.5  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednávka zaväzujúca k platbe". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho"). Prílohou Potvrdenia je aktuálne znenie VOP

3.6  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 

4. Cena tovaru a Platobné podmienky

4.1  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1  v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
4.1.2  bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 260682562/0300, vedený v spoločnosti ČSOB (ďalej len „účet predávajúceho");
4.1.3  bezhotovostne platobnou kartou.

4.2  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3  Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4  V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do desiatich (10) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl.3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8  Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

4.9  Podľa § 25 zákona č. 112/2006 Sb., o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatou tržbu u správca dane online; v prípade technického výpadku pak najneskôr do 48 hodín.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1  Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 písm. c) Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom; a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov ho nie je vhodné vrátiť po tom, čo ho spotrebiteľ porušil (§ 1837 písm. g) OZ).

5.2  Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@vinodoc.sk.

5.3  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od doručení odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5.4  V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5  Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6  V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknutá práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady zboží a ďalší práva kupujúceho vyplývajúci z obecne záväzných predpisov.

 

7. Práva z chybného plnenia

7.1  Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vadu. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1  zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

7.2.2  je vhodná na účel, na ktorý ju kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil, a,
7.2.3  je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie.
7.2.4  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že popri dohodnutých vlastnostiach:

 • Je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie sú technické normy,
 • Vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, vec zodpovedá akosťou alebo vykonaním vzorky alebo predlohou, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy

7.2.5  tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3  Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia.

7.4  Kupujúci je oprávnený uplatniť právo za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5  Práva zo zodpovednosti z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na elektronickej adrese info@vinodoc.sk, na adrese jeho prevádzky U Továren 256/14, 102 00, Praha 10, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdení o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácii a aký spôsob vybavenie reklamácie kupujúci požaduje; prípadne písomné odôvodnení zamietnutí reklamácie.

 

8. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

8.1  Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny.

8.2  Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3  Riešenie sťažností kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronické adresy info@vinodoc.sk. Informáciu o vyriešenie sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickou adresu kupujúceho.

8.4  K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Prípadne platforma pro riešenie sporov online nachádzajúca sa na internetovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5  Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva podľa zákona č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.6  Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8.7  Predávajúci poskytuje kupujúcemu prístup k hodnoteniu ním ponúkaného tovaru (spotrebiteľská recenzia). Ak kupujúci využije tento prístup a ohodnotí tovar, predávajúci následne overí, či kupujúci tovar skutočne zakúpil, a v takom prípade sa uverejnená spotrebiteľská recenzia označí ako overená. Ak kupujúci hodnotí tovar, aj keď ho nezakúpil, jeho hodnotenie bude označené ako neoverené.

 

9. Spracovanie osobných údajov

9.1  Podmienky na spracovanie osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou alebo povereným zamestnancom právnickej osoby (ďalej len Kupujúci), sa riadi Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov 2016/679 (ďalej len GDPR) a osobitnými právnymi predpismi.

9.2  Kupujúci berie na vedomie, že neoddeliteľnou súčasťou všeobecných podmienok pre spracovanie osobných údajov je informácia o ich spracovaní vydaných podľa čl. 12 a 13 GDPR, ktorá je dostupná tu.

9.3  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje"), a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Kupujúci si je vedomý svojej povinnosti svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom používateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.4  Osobné údaje budú predávajúcim spracovávané po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu uvedeného v bode 9.3. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.5  Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem toho môžu byť s vedomím kupujúceho osobné údaje odovzdávané prepravným partnerom, ak kupujúcemu doručujú jeho objednávku; partnerom prevádzkujúcim platobné systémy alebo zaisťujúcim predaj na splátky, ak kupujúci zvolí tento typ platenia.

9.6  Ak si kupujúci nevyberie inú možnosť, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený spracovávať kontaktné osobné údaje kupujúceho aj na účely marketingu (účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu). Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, má kupujúci právo v súlade s čl. 21 GDPR kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pre tento marketing, čo zahŕňa aj profilovanie, pokiaľ sa týka tohto priameho marketingu. Pokiaľ kupujúci vznesie námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

9.7  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je zapojený do programu „Overené zákazníkmi", ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť Heureka Shopping s.r.o. - prevádzkovateľ portálu Heureka.cz. V rámci tohto programu sa prostredníctvom e-mailových dotazníkov zisťuje spokojnosť kupujúceho s nákupom. Dotazník je prevádzkovateľovi portálu, ktorý je v postavení spracovateľa podľa GDPR, zasielaný pri každom nákupe, ak kupujúci jeho zasielanie neodmietne v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Sb. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predávajúci na základe svojho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Pre naplnenie účelu spracovanie je spracovateľovi odovzdávaná informácia o zakúpenom tovare a e-mailovú adresa kupujúceho. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho mu dotazník nebude ďalej zasielaný.

9.8  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o podmienkach ich spracovania.

9.9  V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore s GDPR, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže uplatniť v súlade s GDPR svoje práva - bližšie pozri Informácie o spracovaní osobných údajov.

 

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci mu v prípade jeho záujmu bude v súlade s § 7 odst. 2 a 3 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti zasielať oznámenie obchodného charakteru so zámerom ponúknuť mu ako svojmu zákazníkovi svoje ďalší zboží a služby. To vše do doby, pokiaľ využitie tejto ponuky neodmietne na elektronickou adresu info@vinodoc.sk.  

10.2  Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci používa cookies (textový súbor, ktorý vznikne navštívením každej webovej stránky), ktorý využíva ako štandardný nástroj na ukladanie informácií o tom, ako sú stránky predávajúceho využívané a ďalej pre účely marketingu.

10.3  V prípade marketingu kupujúci svojim potvrdením (kliknutím) súhlasí s ukladaním cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu cookies na účely marketingu predávajúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať na elektronické adrese info@vinodoc.sk.

 

11. Ochrana autorských práv

11.1 Texty, fotografie a grafické prvky uvedené na webovej stránke sú chránené autorským právom. Ak nie je s kupujúcim dohodnuté písomne inak, môže k ich oprávnenému použitia dôjsť iba v rozsahu a spôsobmi stanovenými rozhodným právnym poriadkom. Najmä nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho dovolené ich použitie rozmnožovaním (kopírovaním) za účelom dosiahnutia priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, a ďalej ich použitia rozširovaním, požičiavaním, vystavovaním či verejným prenosom (vrátane verejného prenosu prostredníctvom internetu).

 

12. Doručovanie

12.1  Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.

 

13. Záverečné ustanovenia

13.1  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2  Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3  Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4  Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: U Továren 256/14, Hostivař, 102 00 Praha 10, adresa elektronickej pošty: info@vinodoc.sk, telefón: +420 296 365 786.

 

V Prahe dňa 28. 11. 2022.

 

Príloha:

Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani z územia členských štátov Európskej únie

Ak sa použije alkoholický nápoj na iné ako súkromné účely, vzniká daňová povinnosť na daňovom území dňom takéhoto použitia alkoholického nápoja. Platiteľom dane je fyzická osoba, ktorá prepravila alkoholický nápoj na daňové územie, pričom je povinná najneskôr do troch pracovných dní nasledujúcich po dni vzniku daňovej povinnosti podať daňové priznanie a v rovnakej lehote zaplatiť daň. Platiteľ dane je povinný vypočítať daň sám. Na platiteľa dane, ktorému vzniká daňová povinnosť z tichého vína alebo z tichého fermentovaného nápoja a nevzniká mu súčasne aj daňová povinnosť zo šumivého vína alebo zo šumivého fermentovaného nápoja, sa povinnosť podať daňové priznanie na toto tiché víno alebo tichý fermentovaný nápoj nevzťahuje.

Pri posudzovaní, či je alkoholický nápoj určený na súkromné účely alebo na podnikateľské účely, sa prihliada na:

 1. dôvod nadobudnutia alebo držby alkoholického nápoja a predmet činnosti fyzickej osoby, ak je podnikateľom,
 2. miesto, kde sa alkoholický nápoj nachádza, alebo spôsob, akým bol alkoholický nápoj prepravený,
 3. doklady o nadobudnutí alkoholického nápoja,
 4. obchodný názov a množstvo alkoholického nápoja, pričom množstvo takto prepravovaného alkoholického nápoja, ak ide o
  • lieh, je najmenej 10 litrov a viac,
  • pivo, je najmenej 110 litrov,
  • víno, je najmenej 90 litrov vína (vrátane najviac 60 litrov šumivého vína alebo šumivého fermentovaného nápoja),
  • medziprodukt, je najmenej 20 litrov.

V prípade, kedy sa nebude jednať o tzv. súkromné účely platí, že

Víno: Sadzba spotrebnej dane z alkoholického nápoja, ktorým je víno, je ustanovená na hektoliter takto:

 • tiché víno 0 eur,
 • šumivé víno 79,65 eur,
 • šumivé víno s obsahom alkoholu nie viac ako 8,5 % objemu 54,16 eur,
 • tichý fermentovaný nápoj 0 eur,
 • šumivý fermentovaný nápoj 79,65 eur.